Regulamin konkursów i kodów rabatowych

 

 

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 • store - sklepie internetowy dostępnym stronie internetowej www.babaco.store, za pośrednictwem którego można dokonać Zakupu Karty Podarunkowej.
 • Karta Podarunkowa, Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Babaco.store, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.
 • Sprzedający – właściciel sklepu internetowego babaco.store, tj. ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za Towary lub usługi.
 • Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od programu Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Administratorowi programu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
 • Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.
 • Paragon – niefiskalny dokument będący potwierdzeniem zapłaty za zasilenie Karty Podarunkowej.
 • Informacja o Karcie – zaświadczenie zawierające szczegółowe informacje o Karcie Podarunkowej, tj. okres ważności Karty, kwoty zdeponowane na Karcie, kod Karty. 
 • Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Babaco.store.

 

 

§2 Zakup Karty Podarunkowej

 1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe za pośrednictwem sklepu internetowego Babaco.store.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej przez Nabywcę Karty Podarunkowej drogą elektroniczną, a następnie do zapewnienia możliwości jej realizacji w sklepie internetowym Babaco.store. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty.
 1. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana:
 • szybkim przelewem PayU (również kartami Visa/Mastercard)
 • przelewem na konto Babaco

W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy, a Karta Podarunkowa zostanie przesłana na wskazany przez Nabywcę adres mailowy bezzwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 3 dni roboczych po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Karta może zostać również przesłana przez Administratora Programu na wskazany przez Nabywcę adres. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca.

 1. Maksymalna wartość zasilenia kart zakupionych w sklepie internetowym Babaco.store to 300 PLN a minimalna to 50 PLN.
 1. Karta Podarunkowa zakupiona przez Babaco.store jest aktywowana za pomocą kodu aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres email podany podczas zakupu Karty. Nabywca lub Posiadacz może korzystać z Karty natychmiast od momentu jej aktywacji. Termin ważności Karty będzie wynosić 3 miesięcy od daty jej zakupu.
 1. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma:
 • Paragon;
 • Informację o Karcie. *Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie.

   

  § 3 Użytkowanie Karty Podarunkowej

  1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za Towary i usługi wyłącznie w sklepie internetowym babaco.store.
  2. Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłaty gotówki lub bezpośredniej wymiany na Towary lub usługi bez dokonania zamówienia na Babaco.store.
  3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.
  4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.
  5. Posiadacz może płacić za Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej do wysokości aktualnego salda dostępnych na Karcie środków.
  6. Przy zapłacie za nabywane Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Jeżeli wartość zakupionych Towarów lub usług jest niższa od aktualnej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.
  7. W przypadku, gdy cena Towarów lub usług nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy przy wykorzystaniu metod płatności wskazanych w § 2 ust. 3 powyżej.
  8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Babaco.store. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Karty Podarunkowej.
  9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
  10. Transakcje z wykorzystaniem Karty dokonywane są w walucie polskiej (PLN).
  11. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:
  12. dzwoniąc pod numer 882 351 494 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);
  13. wysyłając wiadomość e-mail na adres help@babaco.store
  14. Po upływie 12 miesięcy od zakupu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
  15. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej. Środki wrócą na rachunek Nabywcy w ciągu 7 dni roboczych.
  16. Posiadacz oraz Nabywca Karty nie są uprawnieni do wykupu środków z Karty Podarunkowej.

   

   

  § 4 Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

  1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia jej aktywacji z wykorzystaniem kodu. Po tym czasie Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe – z zastrzeżeniem ust. 2 - 5 - przepadają.
  1. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej (tj. wygasłych środków na Karcie) w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.
  1. Posiadacz może wnioskować o wznowienie Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami poprzez dokonanie zgłoszenia w następujący sposób:
  • wysyłając wniosek na adres email : help@babaco.store
  • telefonując pod numer 882 351 494 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)
  1. Prośby o wznowienie Karty Podarunkowej są rozpatrywane przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.
  1. Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia.
  1. Opłata za wznowienie Karty wynosi 20 zł. Opłata zostanie potrącona z kwoty środków na wznowionej Karcie.

  § 5 Odpowiedzialność i obowiązki

  1. Wraz z Kartą Nabywca jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi Informacji o Karcie.
  1. Posiadacz jest zobowiązany do:
  2. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  3. sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.
  1. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za:
  2. autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;
  3. nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Posiadacz doprowadził do nich umyślnie lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do skutku w wyniku rażącego zaniedbania przez Posiadacza obowiązków określonych w Regulaminie.

   

  § 6 Reklamacje

  1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty. Reklamacji dokonuje się drogą mailową kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta: …882 351 494
  1. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
  1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres email) wskazany w reklamacji.

   

  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
  1. Karta Podarunkowa nie jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).
  1. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
  1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.babaco.store, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
  1. Sprzedający może zastrzec Kartę w przypadku:
  2. naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.
  1. Sprzedający i Posiadacz będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza.

   

   

   

  KONKURS GIVEAWAY

   

  §1 Postanowienia ogólne 

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore oraz na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 12.04.2024 do 05.05.2024 do godziny 23:55. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §§3 Zasady konkursu 

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories (jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store

  b) Napisać jaki produkt chce się wygrać

  c) Zaprosić do zabawy 2 znajomych.

  2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie

  3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

  4. Konkurs przebiega następująco:

  a) Do 05.05.2024 do godziny 23:55 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

  b) 07.05.2024 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców i ogłoszenie wyników.

  5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store

  §§4 Nagrody

  Do wygrania Spersonalizowany jeden produkt wpisany w komentarzu z filmiku do zgłoszenia. 

  Nagrody wygrywa 3 różnych osób

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store ( dotyczy postu oraz rolki rozdania "jesteśmy w biedronce") . Post ma różne kreacje. 3 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §§5 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

   

   

   ZASADY KONKURSU Premiera Etui ShockProof MagSafe! 

  • 1 Postanowienia ogólne

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore , na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska.

  1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator @babaco.store
  2. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 02.02.2024 od godziny 18:00 do 18.02.2024 do godziny 23:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u administrator wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  • 2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]
  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz na Facebooku oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
  2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store
  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  4. a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  5. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
  6. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store i Facebooku oświadczają, że:
  7. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
  8. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
  • 3 Zasady konkursu „Premiera Etui ShockProof MagSafe!”
  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  2. a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories (jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store oraz na Facebooku 
  3. b) polubić post konkursowy
  4. c) Napisać pod postem swoją ulubioną emotikonkę.  
  5. d) zaproś do zabawy 3 osoby
  6. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie
  7. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.
  8. Konkurs przebiega następująco:
  9. a) Do 18.02.2024 do godziny 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  10. b) 21.02.2024 o jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
  11. c) najpóźniej w dniu 21.02.2024 zostaną opublikowane wyniki konkursu.
  12. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store 
  • 4 Nagrody

  🎬 1. MIEJSCE: 2 bilety VIP do Cinema City na wybrany film (z przekąskami w strefie VIP)+Mystery Box+ Etui ShockProof MagSafe!

  🎁 2. MIEJSCE: Mystery Box Premium + Etui ShockProof MagSafe!

  🎉 3-5 MIEJSCE: Mystery Box

  Nagrody wygrywa 3 osoby, W przypadku wygrania Etui ShockProof jeżeli Organizator nie posiada produkty na model telefonu wygranej osoby zastrzega sobie prawo na wymianę na inny produkt typu Etui na telefon.

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: @babaco.store . Post ma różne kreacje. 3 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  1. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.
  2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  1. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  • 5 Prawa Autorskie i inne
  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  1. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska
  2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
  • 6 Reklamacje i postanowienia końcowe
  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

   

   

  ZASADY KONKURSU BABACO.STORE X WAKE UP & SQUAT X UGLY.PL

  §1 Postanowienia ogólne

   

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore , na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska oraz @wakeupandquat i @ugly.pl

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator @babaco.store oraz @wakeupandquat i @ugly.pl

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 16.0452022 od godziny 19:00 do 20.05.2022 do godziny 23:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u administrator wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store i @wakeupandquat i @ugly.pl na Facebooku oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oraz @wakeupandquat i @ugly.pl

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store i Facebooku @wakeupandquat i @ugly.pl oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §3 Zasady konkursu BABACO x WAKE UP & SQUAT X UGLY.PL

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories (jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store oraz na Facebooku oraz @wakeupandquat i @ugly.pl

  b) polubić post konkursowy

  c) Napisać pod postem swoją ulubioną emotikonkę.  

  d) zaproś do zabawy 3 osoby

  2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie

  3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

  4. Konkurs przebiega następująco:

  a) Do 20.05.2022 do godziny 23:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

  b)21.05.2022 o 9:00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

  c) najpóźniej w dniu 21.05.2022 o 12:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

  5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store oraz @wakeupandquat i @ugly.pl

  §4 Nagrody

  Do wygrania Boxy prezentowe z produktami Babaco szacowana wartość ok. 300 zł oraz HEAN ok. 300 zł 

  Nagrody wygrywa 1 osób oraz 2 osoby torby powstałe na kolaboracji Babaco.store oraz hean cosmetics

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store. Post ma różne kreacje. 3 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §5 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §6 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

   

   

  KONKURS 3. URODZINY!

  §1 Postanowienia ogólne

   

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore oraz na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 19.01.2022 od godziny 16:00 do 26.01.2022 do godziny 23:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §3 Zasady konkursu 

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories (jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store

  b) oznaczyc w komentarzu 2 osoby, z którymi najbardziej lubisz świętować.

  c) polubić post konkursowy jeżeli bierze się udział w konkursie na fb lub zaprosić do zabawy 2 znajomych jeżeli bierze się udział w konkursie na Instagramie

  2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie

  3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

  4. Konkurs przebiega następująco:

  a) Do 26.01.2022 do godziny 23:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

  b) 27.01.2022 o 9:00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

  c) najpóźniej w dniu 27.01.2022 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

  5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store

  §4 Nagrody

  Do wygrania Boxy prezentowe.

  Nagrody wygrywa 3 różnych osób

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store ( dotyczy postu oraz rolki rozdania "jesteśmy w biedronce") . Post ma różne kreacje. 3 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §5 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §6 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

   

  KONKURS 20. Rocznica powrotu do Hogwartu

  §1 Postanowienia ogólne

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore oraz na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 04.01.2022 od godziny 16:00 do 31.01.2022 do godziny 23:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §3 Zasady konkursu Wonder Woman

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories (jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store

  b) Oznaczyć w komentarzu Kobietę, która jest dla Ciebie jak współczesna Wonder Woman

  c) polubić post konkursowy jeżeli bierze się udział w konkursie na fb lub zaprosić do zabawy 2 znajomych jeżeli bierze się udział w konkursie na Instagramie

  2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie

  3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

  4. Konkurs przebiega następująco:

  a) Do 31.01.2022 do godziny 23:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

  b) 01.02.2022 o 9:00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

  c) najpóźniej w dniu 02.02.2022 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

  5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store

  §4 Nagrody

  Do wygrania Boxy prezentowe z produktami z kolekcji Harry Potter

  Nagrody wygrywają 2 różne osóby

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store ( dotyczy postu oraz rolki rozdania "jesteśmy w biedronce") . Post ma różne kreacje. 3 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §5 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §6 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

  KONKURS MYSTERY BOXY

  §1 Postanowienia ogólne

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore oraz na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 4.07.2022 od godziny 16:00 do 10.08.2022 do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz akceptacja postanowień Regulaminu. Napisanie w komentarzu jakiego Mystery Boxa chciałbyś wygrać
  (Disney, Marvel, Star Wars, DC Comics, Harry Potter, Friends, Babaco, Box na prezent dla Niej, Box na prezent dla Niego)
  oraz Zaproszenie do zabawy 2 znajomych w komentarzu. 

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §3 Nagrody

  Do wygrania Mystery Boxy prezentowe z produktami z wybranej kolekcji.

  Nagrody wygrywają 2 różne osoby.

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store ( dotyczy postu oraz rolki rozdania "jesteśmy w biedronce") . Post ma różne kreacje. 3 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §4 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §5 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

   

   

  Regulamin konkursu Świąteczny! wygraj boks niespodziankę!

  §1 Postanowienia ogólne

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore oraz na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 08.12.2022 od godziny 16:00 do 18.12.2022 do godziny 23:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §3 Zasady konkursu

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories ( jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store

  b) polubić post konkursowy

  c) odpowiedzieć na konkursowe pytanie

  2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie

  3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

  4. Konkurs przebiega następująco:

  a) Do 18.12.2022 do godziny 23:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

  c) najpóźniej w dniu 19.12.2022 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu na podstawie liczby like pod zdjęciem.

  5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store

  §4 Nagrody

  Boksy niespodzianka o wartości 150 zł – 1 miejsce, 100 zł- 2 miejsce, 50 zł – 3 miejsce ze strony www.babacostore.pl 

  Nagrody wygrywa 3 różnych osób.

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store. Post ma różne kreacje. 5 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §5 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §6 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

  W naszych social mediach zrobimy specjalne posty pod którymi zbieramy zgłoszenia osób, które chciałyby nas promować w internecie w zamian za produkty.

  Aby zostawić zgłoszenie należy:

  1. Zaobserwować stronę babaco.store lub polubić nasz fan page na fb.

  2. Napisać w komentarzu pod postem zachęcającym do współpracy „CHCĘ !”

  Spośród osób, które się zgłaszają będziemy na bieżąco wybierać osoby do współpracy i kontaktować się z nimi w wiadomościach prywatnych.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

   

  Regulamin kodu rabatowego przyznawanego za zrobienie zdjęcia, wrzucenie go na SM i oznaczenie naszych profili

  1. Aby otrzymać gwarantowaną 10% zniżkę należy zrobić widoczne zdjęcie zakupionego u nas produktu, dodać je na swoje social media wraz z otagowaniem @babaco.store oraz #babacoteam. Następnie należy napisać wiadomość prywatną z informacją, że się to uczyniło a my wyślemy specjalny kod rabatowy.

  2. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami, promocjami i zniżkami.

  3. „Zniżka za zdjęcie” można otrzymać tylko raz po każdych zakupach. Niezależnie od ilości zdjęć, produktów i udostępnień zniżka przyznawana jest tylko raz. Po kolejnym zamówieniu można skorzystać ponownie z promocji. Niewykorzystane zniżki nie sumują się.

  4. Kod rabatowy można wykorzystać przez 2 miesiące od jego otrzymania.

  Regulamin szczegółowy korzystania z kuponu

  § 1 Warunki Promocji

  Niniejszy regulamin określa warunki skorzystania z Promocji „kupon rabatowy", który to kupon wystawiany jest przez: ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490, zwany dalej „Organizatorem”.

  Kupon rabatowy może być zrealizowany tylko poprzez dokonanie jednorazowego zamówienia złożonego w sklepie internetowym Babaco.store, znajdującym się na stronie internetowej www.babaco.store Kupon może być zrealizowany w określonym czasie, wskazanym na kuponie.

  Dla skorzystania z kuponu obowiązuje minimalna wartość zamówienia w wysokości 30zł. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

  Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę w ramach innej promocji. Jeżeli podczas zamówienia Uczestnik wpisze kod kuponu, cena za zamówione towary zostanie automatycznie pomniejszona o określoną w treści kuponu wartość.

  W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży co do całości zamówienia kupon traci ważność i nie może zostać użyty ponownie. Jeżeli zwrócona zostanie tylko część zamówienia kupon zostanie uwzględniony, jeżeli wartość zachowanych produktów osiągnęła minimalną wartość zamówienia. W przeciwnym razie kupon nie zostanie uwzględniony. Wykorzystanie kuponu jest możliwe jedynie pod warunkiem, że wartość zamówionych produktów osiągnie wartość minimalną, odpowiadającą wartości kuponu rabatowego.

  Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

  Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Organizatora pod adresem ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

  § 2 Przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków („administrator”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: help@babaco.store, telefonicznie pod numerem 882 351 494 , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:

  przeprowadzenia Promocji - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu usług świadczonych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, świadczącym usługi prawne, podatkowe, audytorskie, usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz usługi kurierskie i pocztowe.

  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie.

  § 3. Postanowienia końcowe

  Regulamin udziału w Promocji jest dostępny na stronie www.babaco.store

  Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu Promocji, a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

  Regulamin korzystania z kuponu rabatowego przyznawanego za zapis do newslettera i/lub czasowego kuponu rabatowego widocznego na stronie

  Niniejszy regulamin określa warunki skorzystania z Promocji „kupon rabatowy", który to kupon wystawiany jest przez: ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490, zwany dalej „Organizatorem”.

  Kupon rabatowy może być zrealizowany tylko poprzez dokonanie jednorazowego zamówienia złożonego w sklepie internetowym Babaco.store, znajdującym się na stronie internetowej www.babaco.store

  Kupon może być zrealizowany w określonym czasie, wskazanym na kuponie.

  Dla skorzystania z kuponu obowiązuje minimalna wartość zamówienia w wysokości 30zł.

  Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

  Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

  Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę w ramach innej promocji. Jeżeli podczas zamówienia Uczestnik wpisze kod kuponu, cena za zamówione towary zostanie automatycznie pomniejszona o określoną w treści kuponu wartość.

  W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży co do całości zamówienia kupon traci ważność i nie może zostać użyty ponownie. Jeżeli zwrócona zostanie tylko część zamówienia kupon zostanie uwzględniony, jeżeli wartość zachowanych produktów osiągnęła minimalną wartość zamówienia. W przeciwnym razie kupon nie zostanie uwzględniony. Wykorzystanie kuponu jest możliwe jedynie pod warunkiem, że wartość zamówionych produktów osiągnie wartość minimalną, odpowiadającą wartości kuponu rabatowego.

  Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

  Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Organizatora pod adresem ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

  § 2 Przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków („administrator”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: help@babaco.store, telefonicznie pod numerem 882 351 494 , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:

  przeprowadzenia Promocji - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu usług świadczonych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, świadczącym usługi prawne, podatkowe, audytorskie, usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz usługi kurierskie i pocztowe. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie.

  § 3. Postanowienia końcowe

  Regulamin udziału w Promocji jest dostępny na stronie www.babaco.store

  Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu Promocji, a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

  Regulamin korzystania z kuponu rabatowego przyznawanego za zapis do newslettera i/lub czasowego kuponu rabatowego widocznego na stronie

  Niniejszy regulamin określa warunki skorzystania z Promocji „kupon rabatowy", który to kupon wystawiany jest przez: ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490, zwany dalej „Organizatorem”.

  Kupon rabatowy może być zrealizowany tylko poprzez dokonanie jednorazowego zamówienia złożonego w sklepie internetowym Babaco.store, znajdującym się na stronie internetowej www.babaco.store

  Kupon może być zrealizowany w określonym czasie, wskazanym na kuponie.

  Dla skorzystania z kuponu obowiązuje minimalna wartość zamówienia w wysokości 30zł.

  Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

  Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

  Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę w ramach innej promocji. Jeżeli podczas zamówienia Uczestnik wpisze kod kuponu, cena za zamówione towary zostanie automatycznie pomniejszona o określoną w treści kuponu wartość.

  W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży co do całości zamówienia kupon traci ważność i nie może zostać użyty ponownie. Jeżeli zwrócona zostanie tylko część zamówienia kupon zostanie uwzględniony, jeżeli wartość zachowanych produktów osiągnęła minimalną wartość zamówienia. W przeciwnym razie kupon nie zostanie uwzględniony. Wykorzystanie kuponu jest możliwe jedynie pod warunkiem, że wartość zamówionych produktów osiągnie wartość minimalną, odpowiadającą wartości kuponu rabatowego.

  Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

  Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Organizatora pod adresem ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

  § 2 Przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków („administrator”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: help@babaco.store, telefonicznie pod numerem 882 351 494 , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:

  przeprowadzenia Promocji - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu usług świadczonych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, świadczącym usługi prawne, podatkowe, audytorskie, usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz usługi kurierskie i pocztowe. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie.

  § 3. Postanowienia końcowe

  Regulamin udziału w Promocji jest dostępny na stronie www.babaco.store

  Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu Promocji, a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
  Regulamin konkursu Świąteczny! wygraj boks niespodziankę!

  §1 Postanowienia ogólne

  Organizatorem konkursu na https://www.facebook.com/BabacoStore oraz na instagramie: @babaco.store jest ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

  związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

  4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram

  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

  Konkurs trwa od 08.12.2022 od godziny 16:00 do 18.12.2022 do godziny 23:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  §2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

  1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook oraz Instagram,

  przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Babaco -the best licensed accessories, lub na Instagramie @babaco.store oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

  3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store

  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

  5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage profilu Babaco -the best licensed accessories oraz na Instagramie @babaco.store oświadczają, że:

  a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku i Instagram) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

  §3 Zasady konkursu

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  a) polubić fanpage Babaco -the best licensed accessories ( jeżeli ktoś już jest fanem obowiązuje go jedynie punkt ,,b”i ,,c”) lub na Instagramie @babaco.store

  b) polubić post konkursowy

  c) odpowiedzieć na konkursowe pytanie

  2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie. Można wziąć jednocześnie udział w konkursie na fb i Instagramie

  3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

  4. Konkurs przebiega następująco:

  a) Do 18.12.2022 do godziny 23:00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

  c) najpóźniej w dniu 19.12.2022 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu na podstawie liczby like pod zdjęciem.

  5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a ogłaszając wyniki na fanpage Babaco- the best licensed accessories oraz poprzez instagram na @babaco.store

  §4 Nagrody

  Boksy niespodzianka o wartości 150 zł – 1 miejsce, 100 zł- 2 miejsce, 50 zł – 3 miejsce ze strony www.babacostore.pl 

  Nagrody wygrywa 3 różnych osób.

  Organizator zastrzega sobie prawo, że gdyby wybrana nagroda była niedostępna może wymienić ja na inną o podobnej wartości.

  Konkurs trwa jednocześnie na facebooku wymienionym w niniejszym regulaminie oraz na instagramie: babaco.store. Post ma różne kreacje. 5 nagród będzie podzielone między osoby biorące udział pod rożnymi kreacjami. 1 uczestnik aby zwiększyć swoje szanse może wziąć udział we wszystkich odsłonach na obu portalach.

  2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

  3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Orgnizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niezgłoszenie się w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

  4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

  prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

  5. Nagrody zostają przesłane pocztą po zgłoszeniu się laureata na podany przez niego adres.

  Przed pojawieniem się w salonie firmowym uczestnik jest zobowiązany do poinformowania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku jaką nagrodę wybiera (jeżeli konkurs zakładał opcje wyboru). Po dostarczeniu nagrody na miejsce (maksymalnie w ciągu 14 dni od jej wybrania) zostanie on poinformowany o możliwości jej odbioru.

  §5 Prawa Autorskie i inne

  1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Babaco -the best licensed accessories, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres

  ERT Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  ul. Rusiecka 15a, 31-987 Kraków, Polska

  4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

  §6 Reklamacje i postanowienia końcowe

  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

  3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

  W naszych social mediach zrobimy specjalne posty pod którymi zbieramy zgłoszenia osób, które chciałyby nas promować w internecie w zamian za produkty.

  Aby zostawić zgłoszenie należy:

  1. Zaobserwować stronę babaco.store lub polubić nasz fan page na fb.

  2. Napisać w komentarzu pod postem zachęcającym do współpracy „CHCĘ !”

  Spośród osób, które się zgłaszają będziemy na bieżąco wybierać osoby do współpracy i kontaktować się z nimi w wiadomościach prywatnych.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.