Regulamin sklepu

www.babaco.store

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, funkcjonującego pod adresem internetowym www.babaco.store, prowadzonego przez ERT Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490, adres poczty elektronicznej: help@babaco.store, numer telefonu +48882351494, nr rachunku bankowego 85 1050 1445 1000 0090 8012 6999 (ING Bank Śląski S.A.).

 • 1 Umowa może zostać zawarta jedynie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 • 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, określenia mają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – dni inne niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy;
 2. Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient wskazuje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą ustawa wyposaża w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedającym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę sprzedaży Produktów;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel administracyjny Klienta utworzony w Serwisie zawierające dane (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) Klienta;
 6. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem;
 7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, przy pomocy którego Klient formułuje treść składanego zamówienia;
 8. Należność – całkowita kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za nabycie i dostarczenie Produktów;
 9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 10. Produkty – rzeczy, do nabycia których Sprzedający zaprasza Klienta, w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego;
 11. Produkty Personalizowane – takie Produkty, których charakterystyczne cechy mogą być indywidualnie dostosowane lub zmienione zgodnie z preferencjami Klienta, w tym na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów graficznych, włączając w to nadruki, wzory, kolory, teksty, itp.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin;
 13. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta Klienta w Serwisie;
 14. Salon – tradycyjny sklep Sprzedającego, w którym można dokonać zakupu Produktów, w tym również Produktów zarezerwowanych uprzednio w oznaczonym Salonie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego;
 15. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.babaco.store;
 16. Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący w ramach Serwisu pod adresem internetowym www.babaco.store, prowadzony przez Sprzedającego, umożliwiający zawieranie Umów przez sieć Internet;
 17. Sprzedający – ERT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków;
 18. Realizacja zamówienia – ciąg czynności podejmowanych przez Sprzedającego w wykonaniu Umowy, kończący się przekazaniem Produktów podmiotowi mającemu dostarczyć je Klientowi;
 19. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 3 REJESTRACJA W SERWISIE
 1. W celu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce strony internetowej Serwisu.
 2. Rejestracja rozpoczyna się od ustalenia przez Klienta Hasła do Konta Klienta, a kończy momentem weryfikacji przez Serwis podanego przez Klienta adresu e-mail przy pomocy odpowiedniego powiadomienia.
 3. Do dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
 4. a) Imię
 5. b) Nazwisko
 6. c) Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 7. d) Adres e-mail
 8. e) Hasło
 9. f) Powtórz hasło
 10. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem, zobowiązany jest podać dodatkowo:
 11. a) Nazwę firmy
 12. b) NIP
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w uzasadnionych przypadkach, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 14. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez Rejestracji, jednak w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
 15. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 16. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 4 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu prawidłowego korzystanie z Serwisu jest dla Klientów dysponujących sprzętem spełniających następujące wymagania techniczne:
 2. a) komputer PC, laptop, albo telefon komórkowy, tablet lub smartfon,
 3. b) dostęp do sieci Internet;
 4. c) aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
 5. d) aktywne konto e-mail
 6. Strona internetowa www.babaco.store wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 7. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem zamówienia bez Rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 • 5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Informacje o produktach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rejestracja i założenia konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji po wypełnieniu odpowiedniego formularza zamówienia
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.babaco.store, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w Dni robocze.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Istnieje możliwość sprzedaży Produktów poza granicę kraju, jednak wówczas koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia po uzgodnieniu ceny przesyłki z Klientem przez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujący go Produkt, który zamierza kupić, przy czym dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 6. Zakładka Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami poprzez ich przeglądanie, dodawanie lub usuwanie z Koszyka oraz przeliczanie Należności.
 7. W calu złożenia zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami Sprzedającego.
 8. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta lub w przypadku nie dokonania Rejestracji, podając w formularzu zamówienia dane niezbędne do Realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 9. Umowa zostanie zawarta z chwilą wysłania do Klienta na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości zwrotnej Sprzedającego potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 10. Wraz z wiadomością określoną w ust. 9 powyżej Klient otrzyma też informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 11. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub w formularzu zamówienia. Klient może również wybrać inny adres dostawy Produktu lub odebrać zamówiony Produkt w Salonie.
 12. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 • 6 ZMIANA UMOWY
 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail, potwierdzającej fakt wysłania zamówionych Produktów.
 2. Nie jest możliwe dokonanie zmiany, a w szczególności anulowanie zamówienia Produktu, który został już wysłany do Klienta. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji obioru Produktu w sklepie Sprzedającego. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili odbioru Produktu.
 • 7 PRODUKTY
 1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, nieużywane.
 2. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem. Służy do tego opis umieszczony w zakładce Produktu. Jeżeli opis okazałby się niewystarczający, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej www.babaco.store oraz pod numerem telefonu +48882351494.
 3. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich Produkty mogą nieznacznie różnić się od Produktów oferowanych w sprzedaży.
 4. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby możliwym było wysyłanie wszystkich Produktów w terminie Realizacji zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Produktów.
 6. Klienci mogą personalizować Produkty zgodnie z dostępnymi opcjami wyboru udostępnionymi na stronie internetowej Sklepu. Personalizacja może obejmować nadruki, wzory, teksty, kolory oraz inne elementy określone w opisie Produktu Personalizowanego.
 7. Klient jest odpowiedzialny za dokładność oraz rzetelność, informacji i wyborów dokonywanych podczas personalizacji Produktów, jak również za zgodność z obowiązującymi przepisami dostarczonych przez Klienta materiałów graficznych.
 8. Klienci nie mogą personalizować Produktów w sposób naruszający prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub zawierających treści obraźliwe, wulgarne, lub inne treści niestosowne.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowości danych, jak również za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych przez Klienta podczas procesu personalizacji Produktu.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Produktu Personalizowanego, jeśli treść narusza obowiązujące przepisy, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 • 8 CENY
 1. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.
 2. Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.
 4. Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujących formach płatności:
 5. a) płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego
 6. b) płatność elektroniczna online za pośrednictwem serwisu payu.pl, www.paypal.pl lub innym.
 7. c) płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)
 8. d) płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie
 9. e) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu płatności online 
 10. f) płatność odroczona "PayPo" 
 11. g) płatność kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 12. Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 14. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie
 15. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” i „b” pkt 4 powyżej brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
 16. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
 • 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Realizacja zamówienia złożonego w Dni robocze po godzinie 14, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna się w najbliższym Dniu roboczym.
 2. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 5. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej GLS lub poprzez paczkomaty Inpost.
 6. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.
 7. Przewidywany termin dostawy przesyłki krajowej do Kupującego wynosi 2 Dni roboczych licząc od dnia ich nadania.
 8. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest aktualnie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 Dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 9. Przewidywany termin Realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.
 10. Sprzedający zaleca, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w wypadku stwierdzenia Wad, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres e-mail: www.babaco.store.
 11. Kupujący który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres e-mail: www.babaco.store.
 • 10 PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. Załącznik 1 - Odstąpienie od umowy <link do formularza>

2.Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. a) wiadomością e-mail, na adres: help@babaco.store,
 2. b) w formie pisemnej, na adres: ERT Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków.
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta lub adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 5. a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 6. b) bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów wysyłki),
 7. c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres: ERT Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków.
 9. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta, albo służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkt Personalizowany);
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 12. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.
 14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • 11 REKLAMACJE
 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, w razie braku zgodności Produktu z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w określonych w Rozdziale 5A ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak Konkretnej cechy Produktu.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.
 3. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 2. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 3. Konsument udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 4. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 11 ust. 7;

2) Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności Umową zgodnie z § 11 ust. 9-10;

3) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

4) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony Konsumenta;

5) z oświadczenia Sprzedający lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 2. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z § 11 ust. 7, 9-10 i 12.
 8. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w niniejszym paragrafie.
 9. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 10. Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 I DYREKTYWY 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 • 12 DANE OSOBOWE I NEWSLETTER
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu w ramach Rejestracji dla celów realizacji Umowy oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub dla celów statystycznych, jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz innych celach określonych wyraźnie w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedającego podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta i zawarcie Umowy.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Każdy, kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania (prawo do bycia zapomnianym),z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedającego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedającym firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Serwisu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 10. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 11. Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów znajdują się w Polityce prywatności - <link do Polityki prywatności>
 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
 6. a) telefon: +48882351494
 7. b) e-mail: help@babaco.store
 8. c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.babaco.store
 9. d) pisemnie na adres: ERT Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków
 10. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.babaco.store.
 11. Nazwa Sklepu internetowego www.babaco.store oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2024 roku.